favicon (1)
رویکرد پدیدارشناختی در دانشگاه تهران بیش از آنکه در دانشکده‌ی علوم اجتماعی مستقر بشود در دانشکده‌ی ادبیات و در رشته‌ی فلسفه مستقر شد و در آنجا بیشتر کار شد، ولی این‌طور نیست که پیامدهای خود را در علوم اجتماعی نگذاشته باشد و مدعیان خود را نداشته باشد.

فرهنگ امروز: آنچه در زیر می خوانید گفتاری است از حمید پارسانیا که به بحث درباره تأثیر مبناهای فلسفی جهان مدرن بر علوم اجتماعی ایران پرداخته است. در نتیجه رویکرد این بحث از یک سو حوزه‌ی علوم اجتماعی و از سوی دیگر بسترها و زمینه‌های فلسفی را دربرمی‌گیرد. حوزه‌ی کار بیشتر به رویکردهایی که در دهه‌ی اخیر در علوم اجتماعی فعال شده و مباحث فلسفه و روش نزدیک است. در این بحث به سه رویکردی که در دنیای مدرن و دو رویکردی که در جهان اسلام وجود داشته اشاره خواهد شد و به تأثیراتی که آن سه رویکرد در علوم اجتماعی داشته و چگونگی انتقال آن رویکردها به حوزه‌ی علوم اجتماعی در ایران که بخشی از آن از مسیر آموزه‌های کلاسیک و نظام علمی موجود بوده و بخش دیگر که بیرون از حوزه‌ی دانشگاهی بوده است، پرداخته می شود سپس چگونگی مواجهه‌ی آن‌ها با میراث معرفتی و اجتماعی جهان اسلام ذکر می‌شود.